Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu Prawnik20.pl

 • § 1 [Postanowienia ogólne]

  • Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego www.prawnik20.pl przez Użytkowników, w szczególności dotyczące warunków zawierania i rozwiązywania umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, rejestracji Użytkowników, usług świadczonych przez serwis Prawnik20.pl oraz dostępu do treści zawartych na stronie tegoż serwisu, a także zasady postępowania reklamacyjnego.
  • W zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  • Właścicielem serwisu internetowego umieszczonego pod adresem www.prawnik20.pl jest Usługodawca – 7&7 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: Plac Orląt Lwowskich 20D, 53-605 Wrocław NIP: 8971789684, zarejestrowana przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000461403.
  • Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności serwisu internetowego należy wysyłać na adres email: kontakt@prawnik20.pl, natomiast przesyłki pocztowe należy kierować na adres: Plac Orląt Lwowskich 20D, 53-605 Wrocław.
 • § 2 [Definicje]

  • Serwis - strona internetowa w domenie Prawnik20.pl, na której został zamieszczony niniejszy Regulamin, umożliwiająca i organizująca kontakt Użytkownika z Prawnikiem, przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość.
  • Usługodawca - 7&7 Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: Plac Orląt Lwowskich 20D, 53-605 Wrocław NIP: 8971789684, zarejestrowana przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000461403.
  • Użytkownik – osoba niezarejestrowana korzystająca z treści i usług dostępnych w Serwisie, a także osoba, która dodała za pośrednictwem Serwisu Zgłoszenie, dokonała przy tym pomyślnej rejestracji konta oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
  • Konto Użytkownika – podstrona Serwisu, za pośrednictwem której Użytkownik może korzystać z Usług świadczonych przez Serwis. Dostęp do Konta możliwy jest po dokonaniu przez Użytkownika jednorazowej Rejestracji i zalogowaniu się do Konta.
  • Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta u Usługodawcy, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu.
  • Login – identyfikator Użytkownika, wykorzystywany przez niego w celu identyfikacji podczas korzystania z Serwisu, umożliwiający w połączeniu z Hasłem autoryzację Użytkownika w ramach danego Konta w Serwisie. Loginem jest adres e-mail podany przez Klienta w trakcie rejestracji.
  • Hasło - ciąg znaków, umożliwiający w połączeniu z Loginem autoryzację Użytkownika w ramach danego Konta w Serwisie. Bezpieczne hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać przynajmniej jedną małą literę, jedną dużą literę, jedną cyfrę oraz jeden znak specjalny np. $, ^, ;, & itp.
  • Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
  • Ocena formalna – usługa realizowana przez Usługodawcę polegająca na weryfikacji kompletności Zgłoszenia, zgodności podanych w formularzu danych z przesłaną kopią spamu oraz spełnienia przez Zgłoszenie warunków wysyłki spamu określonych w niniejszym Regulaminie.
  • Formularz internetowy – odpowiednio przygotowany formularz, za pośrednictwem którego Użytkownik uzupełnia dane niezbędne do rozpatrzenia przez Usługodawcę nadesłanego Zgłoszenia.
  • Zgłoszenie – pojedyncza kopia spamu zgłaszana w Formularzu dostępnym na stronie serwisu w domenie Prawnik20.pl.
  • Podmiot odpowiedzialny – podmiot, który ponosi pełną odpowiedzialność prawną za nielegalną wysyłkę spamu.
  • Sprawa – to jedno lub więcej Zgłoszeń zgrupowanych przeciwko temu samemu Podmiotowi Odpowiedzialnemu, po pozytywnej ocenie formalnej.
  • Roszczenie – treść żądania wysyłanego przez kancelarią prawną do Podmiotu Odpowiedzialnego.
  • Odszkodowanie – świadczenie należne Użytkownikowi za wyrządzenie szkody w postaci nielegalnej wysyłki maili ofertowych od Podmiotu Odpowiedzialnego po potrąceniu prowizji należnej Usługodawcy, której wysokość reguluje niniejszy Regulamin.
  • Regulamin Serwisu – niniejszy „Regulamin korzystania z Serwisu Prawnik20.pl”
 • § 3 [Wymagania techniczne]

  • Do korzystania z Usług serwisu Prawnik20.pl wymagane są:
   • Stały dostęp do Internetu,
   • Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6,
   • Włączona obsługa Cookie oraz JavaScript,
   • Czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
   • Programy na komputerze Użytkownika zapewniające bezproblemowe odczytywanie, edytowanie i wysyłanie plików w formatach Office wersja 2010 (w szczególności plików DOCX) oraz odczytywanie i wysyłanie plików w formacie PDF.
  • Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Systemu Prawnik20.pl, Użytkownik obowiązany jest uczynić to we własnym zakresie, zapoznając się uważnie z treściami dostępnymi na stronie, w tym „FAQ” (https://prawnik20.pl/faq). Treści te nie stanowią Regulaminu, a jedynie instrukcje, jak korzystać z Serwisu.
 • § 4 [Płatność za Usługi]

  • Płatność za usługi świadczone przez Serwis prawnik20.pl jest dokonywana bezpośrednio przez Użytkownika.
  • W ramach realizacji usług objętych niniejszym Regulaminem przewidziane są następujące opłaty:
   • Opłata za pakiet zgodna z aktualnym cennikiem znajdującym się na stronie serwisu www.prawnik20.pl, która następuje po wyborze przez Użytkownika jednej z dostępnych opcji różniących się liczbą Zgłoszeń możliwych do dodania, pobierana w drugim kroku zakupowym po uzupełnieniu przez Użytkownika danych Formularza,
   • Opłata za przygotowanie Roszczenia w wysokości 19zł brutto, wnoszona przez Użytkownika po pozytywnej Ocenie Formalnej Zgłoszenia celem przygotowania Roszczenia przeciwko jednemu Podmiotowi Odpowiedzialnemu realizowana tytułem zryczałtowanej opłaty na pokrycie kosztów nadania przesyłek przesądowych,
  • Opłata uiszczana jest przez Użytkownika za pośrednictwem systemu płatności tPay należącego do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, 61-808, ul. Św. Marcina 73/6, NIP: 7773061579. Opłata uznawana jest przez 7&7 Sp. z o.o. za zaakceptowaną z chwilą zaksięgowania jej na koncie tPay. Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności ona dotyczyła. Nie ma możliwości dokonania płatności w inny sposób niż opisano powyżej, w szczególności gotówką.
  • Przy każdej płatności, Użytkownik powinien dokonać zapłaty w ciągu 15 minut od dokonania rezerwacji. W przypadku braku zapłaty usługa nie jest realizowana, a transakcja anulowana.
 • § 5 [Ocena Formalna]

  • Regulaminowy czas przewidziany na Ocenę Formalną wynosi 21 dni roboczych.
  • Ocenie Formalnej podlega każde Zgłoszenie, które Użytkownik dodał w serwisie za pośrednictwem Formularza. Polega ona na weryfikacji, czy przesłane Zgłoszenie jest zgodne z podstawowymi kryteriami, w szczególności czy:
   • zgłoszenie jest kompletne, tzn. czy Formularz został poprawnie uzupełniony,
   • kopia nadesłanego spamu odpowiada danym z Formularza dot. tego konkretnego Zgłoszenia,
   • w ciągu 7 dni od daty uzupełnienia formularza otrzymaliśmy kopię maila ze spamem,
   • zgłoszenie ma Podmiot Odpowiedzialny, którego siedziba znajduje się w Polsce,
   • mail ze spamem został wysłany do odbiorcy po 1 stycznia 2015r.,
   • użytkownik i odbiorca maila to jedna i ta sama osoba,
   • mail nie został wysłany do odbiorcy na firmowy adres email typu biuro@(...),
   • mail ma wyraźnie oznaczonego nadawcę,
   • w mailu występuje wyraźnie oznaczony Podmiot Odpowiedzialny,
   • mail nie został wysłany przez jednego z dostawców domen.
  • Po zakończeniu Oceny Formalnej Zgłoszeniu zostanie przyporządkowany jeden z poniższych statusów:
   • zaakceptowane – zgłoszenia, które przeszły pozytywnie Ocenę Formalną, są kompletne i kwalifikują się do przygotowania Roszczenia, ale oczekują na nadanie im statusu sprawy.
   • odrzucone – zgłoszenia, które nie spełniły kryteriów Oceny Formalnej opisanych w ust. 2.
   • do opłaty – sprawy, które kwalifikują się do przekazania kancelarii i oczekują na zapłatę przez Użytkownika kwoty w wysokości 19zł za przygotowanie Roszczenia.
   • w realizacji – opłacone sprawy, dla których roszczenia zostały wysłane do Podmiotów Odpowiedzialnych wraz z wezwaniem do zapłaty, sprawy o tym statusie oczekują na rozwiązanie.
  • Użytkownik oświadcza, że jest mu wiadome, iż Ocena Formalna zawiera indywidualną interpretację zgłoszonego problemu na podstawie dostarczonych przez Użytkownika informacji dot. otrzymanej kopii wiadomości spam. Każda interpretacja nie ma charakteru powszechnie obowiązującego. Dopuszczalne jest spotkanie się w teorii, jak i w praktyce z poglądem odmiennym. Z tego powodu ostateczny wynik oceny formalnej nie jest podstawą reklamacji.
 • § 6 [Przygotowanie Roszczenia]

  • Zgłoszenia, które przeszły pozytywnie Ocenę Formalną, kwalifikują się do postępowania przedsądowego i znajdują się w zakładce „Zaakceptowane” dostępnej na koncie Użytkownika po zalogowaniu. Aby kancelaria mogła przygotować i wysłać do Podmiotu Odpowiedzialnego Roszczenie, Użytkownik zobowiązany jest do wniesienia opłaty opisanej w pkt. b. ust. 2 § 4 oraz dostarczenia następujących dokumentów i informacji:
   • skanu/zdjęcia uzupełnionej i podpisanej Umowy regulującej szczegółowe warunki dochodzenia Roszczenia z tytułu zgłaszanej szkody,
   • skanu/zdjęcia podpisanego pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do Umowy,
   • skanu/zdjęcia uzupełnionego i podpisanego Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
   • skanu/zdjęcia uzupełnionego i podpisanego oświadczenia o wyłącznym dysponowaniu adresem poczty elektronicznej, z której został zgłoszony spam,
   • numeru rachunku bankowego.
   Wymienione wyżej dokumenty zostaną dostarczone Użytkownikowi po Ocenie Formalnej zgłoszenia przed dokonaniem opłaty.
  • Dokumenty opisane w ust. 1 powinny zostać przesłane na unikatowy adres email, który zostanie wskazany użytkownikowi na koncie po zalogowaniu w momencie, jak pojawią się na nim zgłoszenia po opłacie 19zł. Przekazanie dokumentów powinno nastąpić przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej, na który otrzymano niezamówione oferty/informacje handlowe.
  • Termin odpowiedzi na Roszczenie nie jest zależny od Usługodawcy. Czas realizacji Usługi będącej przedmiotem Umowy zależy w głównej mierze od Podmiotu Odpowiedzialnego i sposobu wyegzekwowania Roszczenia. W przypadku osiągnięcia ugody, waha się on od 3 do 6 miesięcy. W razie braku możliwości osiągnięcia porozumienia w sprawie, uzyskanie kwot z tytułu Roszczenia może odbyć się na drodze sądowej, a wtedy termin realizacji usługi nie jest możliwy do sprecyzowania.
 • § 7 [Uzyskanie odszkodowania]

  • W ramach Umowy Usługodawca zobowiązuje się reprezentować Użytkownika w celu dochodzenia roszczeń w toku postępowania przedsądowego, jak również – po uzyskaniu zgody wyrażonej w dowolnej formie - na drodze sądowej, a także w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym.
  • Tytułem prowadzonych czynności, o których mowa w ust. 1, Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 40% + VAT, liczonych od kwot przyznanych w czasie obowiązywania Umowy.
  • Szczegółowe warunki dot. wypłaty odszkodowania reguluje Umowa.
 • § 8 [Odpowiedzialność Usługodawcy]

  • Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za skutki wynikłe z:
   • niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca dysponuje,
   • braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych,
   • awarii, przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania po stronie Użytkownika,
   • niewłaściwego korzystania z Serwisu prawnik20.pl przez Użytkownika,
   • wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika,
   • utraty danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy,
   • krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Serwisu,
   • oznaczenia wiadomości od Usługodawcy do Użytkownika lub od Użytkownika do Usługodawcy jako Spam,
   • niezastosowania się przez Użytkownika do Regulaminu, w szczególności zasad dodawania Zgłoszenia.
  • Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o zmianie wszelkich danych osobowych, w tym adresie poczty elektronicznej, pod rygorem uznania wiadomości przychodzących na poprzedni adres za skutecznie otrzymane.
  • Usługodawca odpowiada jedynie za szkodę rzeczywistą i nie odpowiada za utracone korzyści, szkodę ekonomiczną itp.
 • § 9 [Prawo Odstąpienia Od Umowy]

  • Użytkownik, będący konsumentem (Konsument) może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia, w której dokonał on zapłaty.
  • Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Złożenie odstąpienia możliwe jest również drogą elektroniczną, chyba, że Strony postanowią inaczej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór odstąpienia do pobrania tutaj.
  • W razie odstąpienia od Umowy, Usługodawca ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
  • Zwrotu płatności Usługodawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  • Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę, za którą Konsument zapłacił. W przypadku przesłania Zgłoszenia do weryfikacji, za realizację usługi uznaje się moment formalnej oceny Zgłoszenia przez Usługodawcę lub inny podmiot wyznaczony w tym celu przez Usługodawcę.
 • § 10 [Postępowanie reklamacyjne]

  • W celu zgłoszenia reklamacji przez Użytkownika, z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Serwis prawnik20.pl, niezbędne jest przesłanie na adres e-mail reklamacje@prawnik20.pl reklamacji, wraz ze wskazaniem:
   • danych Użytkownika składającego reklamację, w szczególności podanie jego adresu elektronicznego,
   • numeru zgłoszenia, którego dotyczy reklamacja (tzw. ID zgłoszenia),
   • zwięzłego opisu zgłaszanych zarzutów wraz z uzasadnieniem,
   • proponowanego przez Użytkownika sposobu usunięcia zgłaszanych naruszeń.
  • W przypadku złożenia reklamacji nie zawierającej wskazanych elementów, Użytkownik będzie poproszony o ich uzupełnienie. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez 7&7 Sp. z o.o. w terminie do 14 dni od daty prawidłowego Zgłoszenia wraz ze wskazaniem czy reklamacja zasługuje na uwzględnienie oraz z uzasadnieniem przyjętego przez 7&7 Sp. z o.o. stanowiska.
  • Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 2 oznacza uznanie reklamacji przez Usługodawcę.
  • W terminie 7 dni od udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę Użytkownik wskazuje, czy akceptuje propozycję Usługodawcy.
  • Postępowanie reklamacyjne jest wyczerpane:
   • z chwilą bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2.
   • jeśli Klient nie akceptuje propozycji Usługodawcy załatwienia reklamacji – po upływie terminu wskazanego w ust. 4.
 • § 11 [Postępowanie reklamacyjne]

  • Usługodawca ma prawo do natychmiastowego pozbawienia Użytkownika możliwości korzystania z Serwisu prawnik20.pl w przypadku:
   • naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
   • udostępnienia przez Użytkownika hasła do Konta Użytkownika osobom trzecim.
  • W przypadku zaprzestania możliwości korzystania z Serwisu prawnik20.pl z przyczyn wskazanych w ust. 1 Usługodawca zachowuje prawo do zachowania uiszczonej opłaty.
 • § 12 [Ochrona danych osobowych, Polityka Cookies]

  • Zasady ochrony danych osobowych Klientów są określone w Polityce Prywatności wraz z Polityką Cookies, dostępne są one pod następującym adresem: https://prawnik20.pl/privacy_policy.
 • § 13 [Postanowienia końcowe]

  • Usługodawca jest uprawniony do dokonania zmian niniejszego Regulaminu.
  • W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie nowej treści na stronie Serwisu.
  • Użytkownicy, którzy nie wyrażają zgody na zmiany niniejszego Regulaminu powinni powiadomić o tym Usługodawcę poprzez wypowiedzenie Regulaminu w ciągu 30 dni od dnia poinformowania o zmianach zgodnie z ust. 2 powyżej.
  • Usługi zlecone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane będą według jego dotychczasowych postanowień.
  • Użytkownik korzystając z Serwisu automatycznie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.
  • Serwis prawnik20.pl zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania usług elektronicznych związanych ze stroną internetową w domenie www.prawnik20.pl bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
  • Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu jest prawo polskie. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.