Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu prawnik20.pl

 • § 1 [Postanowienia ogólne]

  • Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego www.prawnik20.pl przez Użytkowników, w szczególności dotyczące warunków zawierania i rozwiązywania umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, rejestracji Użytkowników, usług świadczonych przez serwis prawnik20.pl oraz dostępu do treści zawartych na stronie tegoż serwisu, a także zasady postępowania reklamacyjnego.
  • W zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  • Właścicielem serwisu internetowego umieszczonego pod adresem www.prawnik20.pl jest Usługodawca – S7Lex Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu, 53-605, Plac Orląt Lwowskich 1/25, wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000687761
  • Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności serwisu internetowego należy wysyłać na adres email: kontakt@prawnik20.pl, natomiast przesyłki pocztowe należy kierować na adres: Plac Orląt Lwowskich 20D, 53-605 Wrocław.
 • § 2 [Definicje]

  • Serwis - strona internetowa w domenie prawnik20.pl, na której został zamieszczony niniejszy Regulamin, umożliwiająca i organizująca kontakt Użytkownika z Prawnikiem, przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość.
  • Usługodawca - S7Lex Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu, 53-605, Plac Orląt Lwowskich 1/25, wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000687761.
  • Użytkownik – osoba niezarejestrowana korzystająca z treści i usług dostępnych w Serwisie, a także osoba, która dodała za pośrednictwem Serwisu Zgłoszenie, dokonała przy tym pomyślnej rejestracji konta oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
  • Konto Użytkownika – podstrona Serwisu, za pośrednictwem której Użytkownik może korzystać z Usług świadczonych przez Serwis. Dostęp do Konta możliwy jest po dokonaniu przez Użytkownika jednorazowej Rejestracji i zalogowaniu się do Konta.
  • Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta u Usługodawcy, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu.
  • Login – identyfikator Użytkownika, wykorzystywany przez niego w celu identyfikacji podczas korzystania z Serwisu, umożliwiający w połączeniu z Hasłem autoryzację Użytkownika w ramach danego Konta w Serwisie. Loginem może być ustalony przez Użytkownika w trakcie rejestracji ciąg znaków lub adres e-mail.
  • Hasło - ciąg znaków, umożliwiający w połączeniu z Loginem autoryzację Użytkownika w ramach danego Konta w Serwisie. Bezpieczne hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać przynajmniej jedną małą literę, jedną dużą literę, jedną cyfrę oraz jeden znak specjalny np. $, ^, ;, & itp.
  • Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
  • Formularz zgłoszeniowy – odpowiednio przygotowany formularz, za pośrednictwem którego Użytkownik uzupełnia dane niezbędne do rozpatrzenia przez Usługodawcę nadesłanego Zgłoszenia.
  • Ocena formalna – usługa realizowana przez Usługodawcę polegająca na wstępnej weryfikacji Zgłoszenia pod kątem merytorycznym, uwzględniająca ocenę kompletności danych oraz zasadność przedłożenia szczegółów Zgłoszenia wybranemu Pełnomocnikowi.
  • Zgłoszenie – pojedyncze zagadnienie prawne dodawane przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego.
  • Sprawa – jedno lub więcej Zgłoszeń przeciwko temu samemu Podmiotowi odpowiedzialnemu, które przeszło pozytywnie ocenę formalną i kwalifikuje się do przekazania profesjonalnemu Pełnomocnikowi wybranemu przez Usługodawcę.
  • Podmiot odpowiedzialny – podmiot zobowiązany przeciwko któremu prowadzona jest zgłoszona przez Użytkownika Sprawa.
  • Pełnomocnik - podmiot prawny wybrany przez Usługodawcę jako właściwy do prowadzenia Sprawy zgłoszonej przez Użytkownika.
  • Roszczenie – treść żądania wysyłanego do Podmiotu odpowiedzialnego przez ustanowionego dla prowadzenia danej Sprawy Pełnomocnika.
  • Odszkodowanie – świadczenie należne Użytkownikowi za wyrządzenie szkody od Podmiotu Odpowiedzialnego po potrąceniu prowizji należnej Usługodawcy, której wysokość reguluje niniejszy Regulamin.
  • Umowa Główna – umowa, która zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą po wyrażeniu zgody przez Użytkownika na prowadzenie jego Sprawy przez ustanowionego Pełnomocnika.
  • Regulamin Serwisu – niniejszy „Regulamin korzystania z Serwisu prawnik20.pl”
 • § 3 [Wymagania techniczne]

  • Do korzystania z Usług serwisu prawnik20.pl wymagane są:
   • Stały dostęp do Internetu,
   • Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 11.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 52.0, Opera w wersji nie niższej niż 43.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 56.0, Microsoft Edge w wersji nie niższej niż 40.0,
   • Włączona obsługa Cookies oraz JavaScript,
   • Czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
   • Programy na komputerze Użytkownika zapewniające bezproblemowe odczytywanie, edytowanie i wysyłanie plików w formatach Office wersja 2010 (w szczególności plików DOCX) oraz odczytywanie i wysyłanie plików w formacie PDF.
  • Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Systemu prawnik20.pl, Użytkownik obowiązany jest uczynić to we własnym zakresie, zapoznając się uważnie z treściami dostępnymi na stronie, w tym „FAQ” (https://prawnik20.pl/faq). Treści te nie stanowią Regulaminu, a jedynie instrukcje, jak korzystać z Serwisu.
 • § 4 [Płatność za usługi]

  • Serwis w ramach swojej działalności oferuje zarówno usługi płatne, jak i darmowe. Dla przykładu usługą płatną są Zgłoszenia dotyczące niechcianych ofert reklamowych, za które Usługodawca przyjmuje zryczałtowaną kwotę w wysokości 1zł za każde pojedyncze Zgłoszenie oraz 19zł za przyjęcie Sprawy do realizacji. Usługą nieodpłatną natomiast jest np. dodanie Sprawy dotyczącej odszkodowań za loty poprzez Formularz zgłoszeniowy na stronie Serwisu. Informacje na temat opłat dotyczących poszczególnych Usług, znajdują się w kolejnych paragrafach niniejszego Regulaminu. W przypadku indywidualnej wyceny danej Sprawy przez wybranego Pełnomocnika, ewentualne koszty związane z jej prowadzeniem będą ustalane indywidualnie z Użytkownikiem przed dobrowolnym podpisaniem Umowy Głównej.
  • Płatność za usługi świadczone przez Serwis jest dokonywana przez Użytkownika za pośrednictwem systemu płatności tPay należącego do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, 61-808, ul. Św. Marcina 73/6, NIP: 7773061579. Opłata uznawana jest przez S7Lex Sp. z o.o. za zaakceptowaną z chwilą jej zaksięgowania na koncie tPay. Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności ona dotyczyła. Nie ma możliwości dokonania płatności w inny sposób niż opisano powyżej, w szczególności gotówką.
  • Przy każdej płatności za usługi, których ceny są podane w Serwisie prawnik20.pl, Użytkownik powinien dokonać zapłaty w ciągu 15 minut od dokonania rezerwacji. W przypadku braku zapłaty usługa nie jest realizowana, a transakcja anulowana.
 • § 5 [Odszkodowania za spam]

  • Odszkodowania za spam dotyczą Roszczeń wysyłanych w imieniu Użytkowników do Podmiotów odpowiedzialnych, które bez uprzednio wyrażonej zgody tegoż Użytkownika kierują do niego drogą elektroniczną niezamówione i niechciane oferty handlowe. Przed wszczęciem postępowania przez Usługodawcę, Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się z Podmiotem odpowiedzialnym i uzyskać od niego informacje dotyczące podstawy przetwarzania jego danych osobowych (pismo do pobrania na stronie https://prawnik20.pl/odszkodowania-spam/). Dopiero wiążąca odpowiedź od Podmiotu o braku zgody na otrzymywanie ofert handlowych może stanowić podstawę do przekazania Sprawy Usługodawcy.
  • Tytułem prowadzonych czynności związanych z uzyskaniem odszkodowania za spam, Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 40% brutto liczonych od kwot przyznanych w czasie obowiązywania Umowy. Szczegółowe warunki dot. wypłaty odszkodowania reguluje Umowa Główna, której wzór dostępny jest na Koncie użytkownika w zakładce „Moje dokumenty”.
  • W przypadku spamu mianem Zgłoszenia określa się pojedynczą kopię wiadomości mailowej zawierającej niechcianą ofertą reklamową przekazaną za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego. Sprawa natomiast to jedno lub więcej Zgłoszeń zgrupowanych przeciwko temu samemu Podmiotowi odpowiedzialnemu.
  • W ramach realizacji usług dotyczących odszkodowań za spam objętych niniejszym Regulaminem Usługodawca przewiduje następujące opłaty:
   • Opłata za pakiet Zgłoszeń spam obejmujący ich Ocenę formalną zgodna z aktualnym cennikiem znajdującym się na stronie serwisu https://prawnik20.pl/odszkodowania-spam/zglos-spam,
   • Opłata za przygotowanie Roszczenia w wysokości 19zł brutto wnoszona przez Użytkownika po pozytywnej Ocenie formalnej Zgłoszenia celem przygotowania Roszczenia przeciwko jednemu Podmiotowi odpowiedzialnemu przyjmowana tytułem zryczałtowanej opłaty na pokrycie kosztów nadania przesyłek pocztowych.
  • Każde dodane przez Użytkownika Zgłoszenie dotyczące niezamówionych ofert reklamowych podlega Ocenie formalnej niezwłocznie po jego zarejestrowaniu w systemie, jednak nie później niż w terminie 21 dni roboczych. Ocena formalna polega na weryfikacji, czy przesłane Zgłoszenie jest zgodne z podstawowymi kryteriami, w szczególności czy:
   • zgłoszenie jest kompletne, tzn. czy Formularz został poprawnie uzupełniony,
   • kopia nadesłanego spamu odpowiada danym z Formularza dot. tego konkretnego Zgłoszenia,
   • w ciągu 7 dni od daty uzupełnienia formularza otrzymaliśmy kopię maila ze spamem,
   • zgłoszenie ma Podmiot odpowiedzialny, którego siedziba znajduje się w Polsce,
   • mail ze spamem został wysłany do odbiorcy po 1 stycznia 2015r.,
   • użytkownik i odbiorca maila to jedna i ta sama osoba,
   • mail nie został wysłany do odbiorcy na firmowy adres email typu biuro@, kontakt@, info@ itp.,
   • mail ma wyraźnie oznaczonego nadawcę,
   • w mailu występuje wyraźnie oznaczony Podmiot odpowiedzialny,
   • mail nie został wysłany przez jednego z dostawców domen.
   Użytkownik oświadcza, że jest mu wiadome, iż Ocena Formalna zawiera indywidualną interpretację zgłoszonego problemu na podstawie dostarczonych przez Użytkownika informacji dot. otrzymanej kopii wiadomości spam. Każda interpretacja nie ma charakteru powszechnie obowiązującego. Dopuszczalne jest spotkanie się w teorii, jak i w praktyce z poglądem odmiennym. Z tego powodu ostateczny wynik oceny formalnej, w tym w szczególności odrzucenie Zgłoszenia wykluczające je z dalszego postępowania, nie jest podstawą reklamacji.
  • Zgłoszenia, które przeszły pozytywnie Ocenę formalną, są kompletne i kwalifikują się do postępowania przedsądowego. W zakładce „Zaakceptowane” oczekują na zgrupowanie według Podmiotów odpowiedzialnych, po zakończeniu grupowania przenoszone są automatycznie do zakładki „Do opłaty”, w której Użytkownik znajdzie już gotowe do przekazania Pełnomocnikowi Sprawy. Aby wybrany przez Usługodawcę Pełnomocnik mógł przygotować Roszczenie i wysłać je do Podmiotu odpowiedzialnego, Użytkownik zobowiązany jest do wniesienia opłaty opisanej w § 4 ust. 2 pkt. b. oraz dostarczenia następujących dokumentów i informacji:
   • elektronicznej akceptacji uzupełnionej Umowy Głównej regulującej szczegółowe warunki dochodzenia Roszczenia z tytułu zgłaszanej szkody,
   • skanu/zdjęcia podpisanego pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do Umowy,
   • numeru rachunku bankowego.
   Wymienione wyżej dokumenty zostaną dostarczone Użytkownikowi po Ocenie formalnej zgłoszenia przed dokonaniem opłaty bezpośrednio po zalogowaniu się na Konto.
  • Sprawy, które po uiszczeniu opłaty i załączeniu odpowiednich dokumentów, zostały przekazane Pełnomocnikowi w celu przygotowania Roszczenia, znajdują się na Koncie w zakładce „W realizacji”, gdzie oczekują na nadanie im statusu końcowego.
  • Po uzyskaniu wiążącej odpowiedzi od Podmiotu odpowiedzialnego w związku ze skierowanym do niego Roszczeniem o wypłatę odszkodowania za otrzymany przez Użytkownika spam, która to odpowiedź zamyka dalsze postępowanie w Sprawie na etapie przedsądowym, Użytkownik wszelkie informacje na jej temat znajdzie w zakładce „Zakończone”. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że decyzja dotycząca akceptacji ugody należy do Usługodawcy. Termin odpowiedzi na Roszczenie nie jest zależny od Usługodawcy. Czas realizacji Usługi będącej przedmiotem Umowy zależy w głównej mierze od Podmiotu odpowiedzialnego i sposobu wyegzekwowania Roszczenia. W przypadku osiągnięcia ugody, waha się on od 3 do 6 miesięcy. W razie braku możliwości osiągnięcia porozumienia w sprawie, uzyskanie kwot z tytułu Roszczenia może odbyć się na drodze sądowej, a wtedy termin realizacji usługi nie jest możliwy do sprecyzowania.
  • Szczegółowe warunki dot. wypłaty odszkodowania reguluje Umowa Główna.
 • § 6 [Odszkodowania za loty]

  • Odszkodowania za loty dotyczą opóźnionych/odwołanych lub przepełnionych lotów, które miały miejsce z winy obsługującego dany lot przewoźnika. Każde roszczenie przeciwko linii lotniczej w celu uzyskania rekompensaty finansowej, odszkodowania lub zwrotu kosztów zgodnie z przepisami dotyczącymi praw pasażerów lotniczych reguluje rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, które działa na terenie Unii Europejskiej oraz dotyczy lotów obsługiwanych przez przewoźników z tego obszaru.
  • Tytułem prowadzonych na etapie przedsądowym czynności, związanych z uzyskaniem odszkodowania za opóźniony/odwołany lub przepełniony lot, Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne z cennikiem podanym poniżej. Wynagrodzenie Usługodawcy opiera się na zasadzie tzw. success fee i zostanie potrącone dopiero w momencie uzyskania od Podmiotu odpowiedzialnego należnej kwoty odszkodowania.

   W przypadku odszkodowania w wysokości 250 EUR – Zleceniobiorca pobierze za swoje usługi opłatę w wysokości 59 EUR.

   W przypadku odszkodowania w wysokości 400 EUR – Zleceniobiorca pobierze za swoje usługi opłatę w wysokości 99 EUR.

   W przypadku odszkodowania w wysokości 600 EUR – Zleceniobiorca pobierze za swoje usługi opłatę w wysokości 149 EUR.

   W każdym innym przypadku, gdy kwoty uzyskanego odszkodowania będą różniły się od tych podanych powyżej, Zleceniobiorca pobierze za swoje usługi opłatę wysokości 25% brutto od kwoty przyznanego odszkodowania.
  • Jeśli w odpowiedzi na przesłane Roszczenie przewoźnik odmówi wypłaty Odszkodowania, a Sprawa zostanie uznana przez Usługodawcę za słuszną, może ona zostać skierowana do sądu. W takim przypadku oprócz opłaty wymienionej w ust. 2, Usługodawca za podjęte działania prawne wymagające powołania profesjonalnego Pełnomocnika, jakim jest upoważniony podmiot prawny, pobierze dodatkową prowizję w wysokości 25% brutto liczonych od kwot uzyskanych z tytułu Roszczenia.
  • Każda dodana za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego Sprawa dotycząca opóźnionego/odwołanego lub przepełnionego lotu podlega Ocenie formalnej, której regulaminowy czas wynosi maksymalnie 5 dni roboczych. W przypadku odszkodowań za opóźnione loty, Ocena formalna polega na:
   • weryfikacji kryteriów kwalifikujących dany lot do Odszkodowania na podstawie dostarczonych przez Użytkownika informacji,
   • sprawdzeniu kompletności przekazanych dokumentów wymaganych do przygotowania Roszczenia wysyłanego do Podmiotu odpowiedzialnego,
   • wskazaniu Użytkownikowi zgłaszającemu Sprawę ewentualnych braków formalnych, których uzupełnienie posłuży właściwemu rozpoznaniu Sprawy lub wszczęciu postępowania.
  • Warunkiem skierowania do Podmiotu odpowiedzialnego Roszczenia jest dostarczenie przez Użytkownika drogą elektroniczną lub listownie wypełnionej i podpisanej Umowy Głównej oraz pełnomocnictwa, które upoważnia Usługodawcę do dochodzenia w jego imieniu roszczeń wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
  • Termin odpowiedzi na Roszczenie nie jest zależny od Usługodawcy. Czas realizacji Usługi będącej przedmiotem Umowy zależy w głównej mierze od Podmiotu odpowiedzialnego. W razie braku możliwości osiągnięcia porozumienia w Sprawie, uzyskanie kwot z tytułu Roszczenia może odbyć się na drodze sądowej, a wtedy termin realizacji usługi nie jest możliwy do sprecyzowania.
  • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że decyzja dotycząca akceptacji ugody należy do Usługodawcy, którego Klient w związku z przekazanym pełnomocnictwem upoważnia do zaakceptowania lub odrzucenia ofert rozliczenia przedstawionych przez linię lotniczą występującą jako Podmiot odpowiedzialny.
  • Szczegółowe warunki dot. wypłaty odszkodowania reguluje Umowa Główna.
 • § 7 [Sprawy windykacyjne]

  • Sprawy windykacyjne obejmują zarówno polubowną, sądową, jak i egzekucyjną windykację należności zarówno od osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. W skład usług realizowanych przez wybranego do przyjęcia danej sprawy Pełnomocnika, wchodzą m.in. wywiad gospodarczy, windykacja terenowa, udział w działaniach komorniczych.
  • Tytułem prowadzonych czynności, związanych z odzyskiwaniem należności od dłużnika, wybranemu do przyjęcia sprawy Pełnomocnikowi przysługuje prowizja w przedziale od 20% do 50% brutto liczonych od kwot przyznanych w czasie obowiązywania Umowy. Wysokość prowizji zależy od stopnia skomplikowania oraz złożoności Sprawy i będzie ustalana indywidualnie z Użytkownikiem przed dobrowolnym podpisaniem Umowy Głównej warunkującej przyjęcie Sprawy do prowadzenia.
  • Ustanowiony przez Usługodawcę Pełnomocnik, na którego współpracę Użytkownik wyraził zgodę podpisując Umowę Główną, rozpoczyna swoje czynności windykacyjne na etapie polubownym.

   W przypadku braku skuteczności takich działań podejmuje kroki zmierzające do zabezpieczenia roszczenia w sądzie, a następnie skierowania sprawy do komornika.
  • Każda dodana za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego Sprawa dotycząca windykacji należności podlega Ocenie formalnej, której regulaminowy czas wynosi maksymalnie 5 dni roboczych. W przypadku spraw windykacyjnych, Ocena formalna polega na:
   • weryfikacji kryteriów kwalifikujących Zgłoszenie do nadania jej statusu Sprawy właściwej do przekazania wybranemu przez Usługodawcę Pełnomocnikowi,
   • wskazaniu Użytkownikowi zgłaszającemu Sprawę ewentualnych braków formalnych, których uzupełnienie posłuży właściwemu rozpoznaniu Sprawy lub wszczęciu postępowania.
  • Czas procedury nie jest zależny od Usługodawcy. Termin realizacji Usługi nie jest możliwy do sprecyzowania i zależy od stopnia skomplikowania Sprawy.
  • Szczegółowe warunki dot. wypłaty odszkodowania reguluje Umowa Główna.
 • § 8 [Sprawy inne]

  • W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika poprzez Formularz na stronie Prawnik20.pl lub e-mailem na jeden z adresów należących do Usługodawcy Sprawy innej niż wyszczególniona w § 5, 6 i 7, Usługodawca zobowiązuje się do jej weryfikacji z wybranym Pełnomocnikiem w celu ustalenia ewentualnych możliwości dalszego postępowania.
  • Koszty prowadzenia Sprawy przy udziale Usługodawcy i wybranego przez niego Pełnomocnika w przypadku spraw innych będą każdorazowo ustalane z Użytkownikiem, a ich wysokość może różnić się w zależności od stopnia skomplikowania danej Sprawy.
  • Warunkiem przyjęcia Sprawy do realizacji będzie zawarcie z wybranym Pełnomocnikiem właściwej Umowy Głównej, stanowiącej akceptację przyjęcia przez niego danej Sprawy oraz zgodę na ustalony sposób wynagrodzenia.
 • § 9 [Odpowiedzialność usługodawcy]

  • Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za skutki wynikłe z:
   • niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca dysponuje,
   • braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych,
   • awarii, przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania po stronie Użytkownika,
   • niewłaściwego korzystania z Serwisu prawnik20.pl przez Użytkownika,
   • wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika,
   • utraty danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy,
   • krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Serwisu,
   • oznaczenia wiadomości od Usługodawcy do Użytkownika lub od Użytkownika do Usługodawcy jako spam,
   • niezastosowania się przez Użytkownika do Regulaminu, w szczególności zasad dodawania Zgłoszenia.
  • Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o zmianie wszelkich danych osobowych, w tym adresie poczty elektronicznej, pod rygorem uznania wiadomości przychodzących na poprzedni adres za skutecznie otrzymane.
  • Usługodawca odpowiada jedynie za szkodę rzeczywistą i nie odpowiada za utracone korzyści, szkodę ekonomiczną itp.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą wskutek działań prawnych ustanowionego Pełnomocnika.
 • § 10 [Prawo odstąpienia od umowy]

  • Użytkownik, będący konsumentem (Konsument) może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
  • Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Złożenie odstąpienia możliwe jest również drogą elektroniczną, chyba, że Strony postanowią inaczej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór odstąpienia do pobrania tutaj.
  • W razie odstąpienia od Umowy, Usługodawca ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
  • Zwrotu płatności Usługodawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Usługodawca rozpoczął realizację usługi, za którą Konsument zapłacił. Ze względu na charakter świadczonych usług, Użytkownik nie może odstąpić od Umowy w momencie uzyskania informacji o przyjęciu Sprawy przez wybranego Pełnomocnika, co jest równoznaczne z wykonaniem żądanej usługi.
 • § 11 [Postępowanie reklamacyjne]

  • W celu zgłoszenia reklamacji przez Użytkownika, z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Serwis prawnik20.pl, niezbędne jest przesłanie na adres e-mail reklamacje@prawnik20.pl reklamacji, wraz ze wskazaniem:
   • danych Użytkownika składającego reklamację, w szczególności podanie jego adresu elektronicznego,
   • zwięzłego opisu zgłaszanych zarzutów wraz z uzasadnieniem,
   • proponowanego przez Użytkownika sposobu usunięcia zgłaszanych naruszeń.
  • W przypadku złożenia reklamacji nie zawierającej wskazanych elementów, Użytkownik będzie poproszony o ich uzupełnienie. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez S7Lex Sp. z o.o. w terminie do 14 dni od daty prawidłowego Zgłoszenia wraz ze wskazaniem czy reklamacja zasługuje na uwzględnienie oraz z uzasadnieniem przyjętego przez S7Lex Sp. z o.o. stanowiska.
  • Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 2 oznacza uznanie reklamacji przez Usługodawcę.
  • W terminie 7 dni od udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę Użytkownik wskazuje, czy akceptuje propozycję Usługodawcy.
  • Postępowanie reklamacyjne jest wyczerpane:
   • z chwilą bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2.
   • jeśli Klient nie akceptuje propozycji Usługodawcy załatwienia reklamacji – po upływie terminu wskazanego w ust. 4.
 • § 12 [Naruszenie zasad regulaminu]

  • Usługodawca ma prawo do natychmiastowego pozbawienia Użytkownika możliwości korzystania z Serwisu prawnik20.pl w przypadku:
   • naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
   • udostępnienia przez Użytkownika hasła do Konta Użytkownika osobom trzecim.
  • W przypadku zaprzestania możliwości korzystania z Serwisu Prawnik20.pl z przyczyn wskazanych w ust. 1 Usługodawca zachowuje prawo do zachowania uiszczonej opłaty.
 • § 13 [Ochrona danych osobowych, Polityka cookies]

  • Zasady ochrony danych osobowych Klientów są określone w Polityce Prywatności wraz z Polityką Cookies, dostępne są one pod następującym adresem: https://prawnik20.pl/polityka-prywatnosci.
 • § 14 [Postanowienia końcowe]

  • Usługodawca jest uprawniony do dokonania zmian niniejszego Regulaminu.
  • W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie nowej treści na stronie Serwisu.
  • Użytkownicy, którzy nie wyrażają zgody na zmiany niniejszego Regulaminu powinni powiadomić o tym Usługodawcę poprzez wypowiedzenie Regulaminu w ciągu 30 dni od dnia poinformowania o zmianach zgodnie z ust. 2 powyżej.
  • Usługi zlecone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane będą według jego dotychczasowych postanowień.
  • Użytkownik korzystając z Serwisu automatycznie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.
  • Serwis prawnik20.pl zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania usług elektronicznych związanych ze stroną internetową w domenie www.prawnik20.pl bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
  • Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu jest prawo polskie. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.